Referenser   To our international web site!


Besök Göteborg!

Vår strategi och våra värderingar


Referensuppdrag

Karl Erik Olofsson

Exempel på genomförda uppdrag inom

  • Projektledning
  • Verksamhetsanalyser, utveckling och anpassning av arbetsprocesser, organisationsstruktur och kompetens
  • Projektstudier och projektutvärderingar.


Konsultuppdrag i Sverige och internationellt 2006-08 Studie och förslag till kapacitetsutveckling och utvecklingsprogram för telekomsektorn i Angola för Post- och Teleministeriet, med utförligt förslag till reformering av regleringen på teleområdet Ansvarig för delprojekten - Revidering av sektorpolicyn “White Paper” samt genomfrandeplan för reformering av telesektorn - Översyn av lagar och regelverk för telesektorn - Förslag till en fond för utveckling av teletjänster på landsbygden, FADCOM - Utveckla det regulatoriska ramverket för regleringsmyndigheten, Inacom. 2007 Utbildning för telekomoperatören ICE I Costa Rica Utveckla och genomföra en utbildningsmodul för chefspersonal inom ICE: hur man leder och anpassar telekomorganisationen till den förändrade marknaden och konkurrens i en avreglerad marknad. 2006 Förslag till organisation och utvecklingsplan för en ny mobilteleoperatör i Vitryssland 2005-06 Utformning av Utbildningsprogram för Elsektorn, Mellanöstern 2004-05 Studie och förslag till strategi och utvecklingsplan för Telecommunications and Navigation Institute of Kuwait 2002-03 Studie och förslag till förändrade rutiner (inkl. projektstyrningsmodell), organisation och kompetens för projektstyrning inom Telecomunicações de Moçambique. 2002 Studie och förslag till ”National ICT Strategy and Government Action Plan” för regeringen Sri Lanka. 2001 Studie och förslag till utvecklingsplan för Tanzania Communications Commission. 2001-03 Projektuppföljning och stöd med leverantörsstyrning för produktutvecklingsprojekt (elektronik och SW), Cardo. 2001-02 Stöd vid internationell upphandling, inkl. tekniska, kommersiella föreskrifter för Cardo. 2001 Projektledarutbildning för top och middle management inom Hanoi Power Company, Vietnam. 1999-00 Projektledare för utveckling/införande av nytt El-CAD-system inom Volvo, inkl utarbeta och förankra global strategi (Volvo IT för Volvo LV, Volvo PV). 1998-99 Förstudie för utveckling av IT-stödet för Telias transportnät. 1998 Plan för etablering av telekomtjänster av kraftbolaget PowerGrid, Indien. 1998 Plan för genomgripande teknisk revision av Pakistan Telecom Company. 1997-00 Projektledare för införande av nytt El-CAD-system inom Volvo Truck. 1997 Plan för styrning/uppföljning av landsomfattande telenätsutbyggnad i Thailand. 1997 Medverkan i utvärdering av effekterna av svenskt bistånd på telekommunikationerna i Södra Afrika. 1995-00 Ett flertal uppdrag för Sida och Nordic Development Fund/World Bank: Förstudier och bedömningar av telenätsprojekt i Kosovo, Lesotho, Laos, Uganda, Bangladesh, Ecuador, Pakistan och Kashmir. 1994 Studie och förslag till plan för förbättring av teleservice i Pakistan. 1996-97 Projektledare och ansvar för utveckling av Kvalitetssystem och samordning av kvalitetsarbete, fram till certifiering enl SS-EN ISO 9001 av Telia Nättjänster, Transportnät. Drygt 1100 anställda berördes över hela landet. 1995-96 Biträdande projektledare i centralt projekt för omställningen av Teliakoncernens organisation. Projektet innebar en övergång från en regionalt och funktionellt organiserad verksamhet till en struktur med ett flertal landsomfattande bolag. Inom projektet hanterades alla praktiska frågor rörande omställning av organisation, personal, stödsystem, infrastruktur/logistik. Totalt berördas ca 22 000 anställda av omstruktureringen. 1986-88 Nationell teknisk projektledare för etablering av Telias Videotextjänst (den svenska motsvarigheten till franska Minitel). Projektets omfattning: 15 heltids- och 50 deltidsmedarbetare; investeringar i nya system 150 MKr. Projektansvaret omfattade migrering av system (mjukvara och hårdvara), kunddatabas och kundapplikationer i stordator och minidatormiljö. Från införandeplanering, leverantörsstyrning, acceptanstester, publik driftsättning och löpande drift. Uppdrag som kursledare och lärare 1969-85 Kursledare och lärare vid intern utbildning (kurser och seminarier): grundläggande tekniska ämnen, ekonomi och investeringsstyrning, planeringsmetoder, upphandling, arbetsledare- och chefsutveckling. 1981-93 Kursledare och lärare vid internationella program för ledarutveckling vid Teleskolan, Kalmar: • International Program on Telecom Management (IPTM) • Operational Management (OPMAN) • Digital Network Management (DNM) 1992-94 Bedömare vid Telias Assessment Center för chefs- och ledarurval. 1993-95 Mentor för unga ledarkandidater.


Kontakt:
E-post: keo [at]
manconsult.se
Tel. no. +46 31 298612
Att: Karl Erik Olofsson

Vi utvecklar:


Organisation och personal


Projektledning


Verksamhet och IT